Niniejszy regulamin reklamacji został opracowany zgodnie z ustawą nr 40/1964 Sb., kodeksu cywilnego, ustawą nr 634/1992 Sb., o ochronie konsumenta w aktualnym brzmieniu i dotyczy towaru zakupionego w niniejszym sklepie internetowym. Sprzedającym jest ONKEL family s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, Czechy (dalej jako „Sprzedający”). Kupujący zobowiązuje się przestrzegać regulaminu reklamacji przez odbiór towaru u Sprzedawcy, na poczcie lub od kuriera.

I. PODSTAWOWE WARUNKI REKLAMACJI

Jeżeli w okresie gwarancji na przedmiocie pojawi się wada, Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji.
Wadą nie jest zmiana właściwości przedmiotu powstała w okresie gwarancji w wyniku zużycia, niewłaściwego użytkowania lub niewłaściwej konserwacji, w wyniku naturalnego starzenia się materiałów, z których wykonany jest produkt, w wyniku uszkodzenia przez kupującego lub osoby trzecie lub innej niewłaściwej ingerencji. Jeśli reklamacja jest niekompletna, np. Z uwagi na fakt, że towary zostały zakupione w Zestawie lub dołączone zostały materiały eksploatacyjne (artykuły papiernicze itp.), Zwrot zostanie pomniejszony o wartość brakującej części. Kwota opłaty pocztowej i opakowania zapłacona przy zakupie produktu nie jest objęta procedurą reklamacyjną.


Odpowiedzialność za wady produktu, które objęte są gwarancją, zanika, jeżeli wada nie była zgłoszona w okresie gwarancji.

Aby przyspieszyć proces reklamacji, prosimy o przesłanie szczegółowych zdjęć wady na adres mejlowy info@zdravybatoh.cz. Dzięki szybkiej ocenie wady będziemy w stanie sprawniej zrealizować proces reklamacji. W przypadku naprawy plecaka szkolnego na czas naprawy wypożyczamy nasz plecak za kaucją zwrotną 1000 CZK.

 

II. OKRES GWARANCJI

Okres gwarancji na towar wynosi 24 miesiące od odbioru towaru przez Kupującego, o ile na karcie gwarancyjnej nie jest podany dłuższy okres. Okres od zgłoszenia reklamacji do momentu wezwania Kupującego do odbioru towaru po rozpatrzeniu reklamacji nie jest wliczany do okresu gwarancji. Jeżeli towar został wymieniony na nowy, okres gwarancji rozpoczyna się od nowa w momencie otrzymania nowego towaru. Okres gwarancji nie może być zamieniany z okresem użytkowania przedmiotu, czyli z okresem, przez który towar może być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem, w zależności od celu i częstotliwości jego użytkowania, pod warunkiem właściwego użytkowania i konserwacji.

III. ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

Miejscem rozpatrywania reklamacji jest siedziba Sprzedającego. Kupujący ma również prawo do zgłoszenia reklamacji w siedzibie Sprzedającego. Kupujący może dokonać zgłoszenia reklamacji osobiście lub wysłać wadliwy towar do reklamacji kurierem na adres Sprzedającego: DEXON OFFICE PARK, Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, ONKEL family s.r.o. - ZDRAVÝ BATOH, Czechy.

Kupujący ma obowiązek zgłoszenia reklamacji bez zbędnej zwłoki od stwierdzenia wady, tak by reklamacja mogła być właściwie rozpatrzona i zrealizowana.

Dalej Kupujący powinien określić, w jaki sposób przejawia się wada i wybrać sposób realizacji reklamacji. Jak tylko Kupujący zrealizuje któreś z praw wynikających z odpowiedzialności za wady towaru, np. prawo do usunięcia wady lub do zniżki, wybór sposobu realizacji reklamacji jest wiążący i nie może go zmieniać, chyba że uzgodnią ze Sprzedawcą inaczej.

Kupujący ma obowiązek wykazać, że jego prawo do realizacji reklamacji jest uzasadnione, zwłaszcza wykazać, że zakupił towar od Sprzedawcy oraz udokumentować datę zakupu. W przypadku wysyłki towaru kurierem najlepiej dołączyć do paczki dowód zakupu lub kartę gwarancyjną. Zgłoszenie reklamacji jest prawidłowe, jeżeli dostarczony produkt jest kompletny wraz z potrzebnymi dokumentami. W przypadku wysłania towaru na reklamację Kupujący ma obowiązek przesłać kompletny produkt w odpowiednim opakowaniu, które spełnia wymagania dot. transportu produktu, najlepiej w oryginalnym opakowaniu. Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia reklamacji, jeżeli towar nie będzie odpowiednio zapakowany i nie będzie dostarczony wraz ze wszystkimi elementami lub akcesoriami. Reklamacja towaru jest przyjmowana pod warunkiem, że towar jest czysty i suchy, a realizacja procesu reklamacji nie stoi w sprzeczności z ogólnymi zasadami higieny.Sprzedawca nie odbiera przesyłek za pobraniem lub wysłanych na koszt Sprzedawcy.

IV. ROZPATRZENIE REKLAMACJI

Reklamacja powinna zostać rozpatrzona (a naprawa reklamacyjna wykonana) bezzwłocznie po otrzymaniu produktu, nie później niż w terminie 30 dni od złożenia reklamacji, o ile Sprzedający wraz z Kupującym nie uzgodnią dłuższego terminu. Jeżeli reklamacja nie zostanie zrealizowana w tym okresie, kupującemu przysługują takie same prawa jak w wypadku wady niemożliwej do usunięcia.

Sprzedawca informuje kupującego na piśmie o terminie zgłoszenia reklamacji, treści reklamacji i sposobie jej rozpatrzenia, jakiego domaga się Kupujący, jak również o rozpatrzeniu reklamacji, sposobie i terminie naprawy, ewentualnie o sposobie rozpatrzenia reklamacji (z ewentualnym pisemnym uzasadnieniem odrzucenia reklamacji).

Jeżeli towar został wysłany kurierem, po rozpatrzeniu reklamacji zostanie automatycznie odesłany na adres Kupującego.

V. WADY MOŻLIWE DO USUNIĘCIA

Za wady możliwe do usunięcia uważa się wady, które można usunąć przez naprawę, która nie ma wpływu na wygląd, funkcjonalność i jakość towaru, jeżeli naprawa może być zrealizowana w określonym terminie. Termin usunięcia wady nie może przekroczyć 30 dni kalendarzowych, ew. dłuższego okresu, jeżeli Sprzedawca z Kupującym uzgodnią inaczej. Określenie rodzaju wady należy do Sprzedawcy

Sprzedawca ma obowiązek doprowadzić towar do stanu odpowiadającego umowie kupna bezpłatnie i bez zbędnej zwłoki, zgodnie z życzeniami Kupującego.

Kupujący ma prawo do bezpłatnego, szybkiego i prawidłowego usunięcia wady. Jeżeli ze względu na charakter wady nie jest to możliwe, Kupujący może domagać się wymiany na nowy towar lub jeżeli reklamacja dotyczy elementu towaru - wymiany tego elementu. Jeżeli naprawa ani wymiana towaru nie jest możliwa, Kupujący ma prawo do zniżki z ceny zakupu w adekwatnej wysokości lub do odstąpienia od umowy.

VII. WADY NIEMOŻLIWE DO USUNIĘCIA

Wada niemożliwa do usunięcia do wada, której nie można usunąć lub której usunięcie nie jest możliwe w powyższym terminie 30 dni (lub w terminie dłuższym, jeżeli Sprzedawca i Kupujący uzgodnili inny termin).
Jeżeli wada niemożliwa do usunięcia uniemożliwia użytkowanie produktu w taki sam sposób jak produkt wolny od wad, Kupujący ma prawo do wymiany towaru na towar wolny od wad lub do odstąpienia od umowy.

Nawet w przypadku wady możliwej do usunięcia Kupujący ma prawo do wymiany towaru na nowy lub do odstąpienia od umowy, jeżeli w wyniku powtarzającego się występowania wady możliwej do usunięcia po naprawie lub z powodu większej liczby wad nie jest możliwe normalne użytkowanie towaru. Powtarzające się występowanie wad ma miejsce wtedy, kiedy ta sama wada, która w okresie gwarancji była usuwana już co najmniej dwa razy, wystąpi po raz kolejny. Większa liczba wad ma miejsce wtedy, kiedy w momencie zgłoszenia reklamacji towar ma co najmniej trzy możliwe do usunięcia wady.

Jeżeli charakter wady niemożliwej do usunięcia nie uniemożliwia normalnego użytkowania produktu w taki sam sposób jak produkt wolny od wad (np. wady estetyczne) i Kupujący nie żąda wymiany na nowy towar, Kupujący ma prawo do zniżki z ceny zakupu w odpowiedniej wysokości lub do odstąpienia od umowy. Przy ustalaniu wysokości zniżki brany jest pod uwagę charakter wady, stopień i sposób zużycia produktu, okres użytkowania oraz możliwości dalszego użytkowania.